Phạm Chí Vĩnh

Phạm Chí Vĩnh, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-306
Thư điện tử VNU:
vinhpc
Lĩnh vực nghiên cứu:
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 1986, Cơ học vật rắn biến dạng, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Đại học, 1981, Toán Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Toán cao cấp
 • Phương trình vi phân
 • Phép tính biến phân
 • Lý thuyết đàn hồi
 • Truyền sóng đàn dẻo

Công bố khoa học

 1. Tuan TThanh, Vinh PChi, Malischewsky P, Aoudia A. Approximate formula of peak frequency of H/V ratio curve in multilayered model and its use in H/V ratio technique. Pure and Applied Geophysics. 2015;173(2):487-498. doi:10.1007/s00024-015-1098-6.
 2. Vinh PChi, Anh VThi Ngoc, Thanh VPhuong. Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated by a thin isotropic elastic layer with smooth contact. Wave Motion. 2014;51:496 - 504. doi:10.1016/j.wavemoti.2013.11.008.
 3. Vinh PChi, Anh VThi Ngoc. An approximate secular equation of Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated with a thin isotropic elastic layer. Acta Mechanica. 2014;225:2539--2547. doi:10.1007/s00707-014-1090-8.
 4. Vinh PChi, Merodio J, Hue TThi Thanh, Nam NThi. Non-principal Rayleigh waves in deformed transversely isotropic incompressible non-linearly elastic solids. IMA Journal of Applied Mathematics. 2014. doi:10.1093/imamat/hxu023.
 5. Vinh PChi, Hue TThi Thanh. Rayleigh waves with impedance boundary conditions in incompressible anisotropic half-spaces. International Journal of Engineering Science. 2014;85:175 - 185.
 6. Vinh PChi. Rayleigh waves with impedance boundary conditions in anisotropic solids. Hue TThi Thanh, b.t.v. Wave Motion. 2014;51:1082 - 1092. doi:10.1016/j.wavemoti.2014.05.002.
 7. Vinh PChi, Linh NThi Khanh, Anh VThi Ngoc. Rayleigh waves in an incompressible orthotropic half-space coated by a thin elastic layer. Archives of Mechanics. 2014;66:173-184.
 8. Vinh PChi, Anh VThi Ngoc. Rayleigh waves in an orthotropic half-space coated by a thin orthotropic layer with sliding contact . International Journal of Engineering Science. 2014;75:154-164.
 9. Vinh PChi, Merodio J. Wave velocity formulas to evaluate elastic constants of soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2013;8:51-64.
 10. Vinh PChi, Merodio J. Acoustoelasticity and the elastic constants of the soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures . 2013;8:359 - 367.