Phạm Hoàng Long

Phạm Hoàng Long, Thạc sĩ
Chức vụ Công đoàn:
Ủy viên
Chức vụ Đoàn thanh niên:
Bí thư Liên chi đoàn
Thư điện tử VNU:
longhp@vnu.edu.vn
Điện thoại:
02438581135