Nguyễn Dương Kiên

Nguyễn Dương Kiên, Thạc sĩ
Thư điện tử VNU:
kiennd@vnu.edu.vn

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
VINIF.2020.DA14 Tháng 10, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Chưa nghiệm thu