SEMINAR

Xêmina Hình học Đại số

Thời gian: T5, 21/02/2019 - 15:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: GS. Ichiro Shimada (ĐH Hiroshima)
Tên báo cáo: The automorphism groups of Enriques surfaces

Enriques surfaces form  an important class in the classification of algebraic surfaces, and their automorphism groups behave in a complicated way over the moduli. I explain a computational method to calculate the automorphism groups of several Enriques surfaces.


Bài giảng Khoa

Thời gian: T2, 25/02/2019 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: Professor Huyên Pham (Université Paris Diderot)
Tên báo cáo: Control of McKean-Vlasov systems and applications

This talk is concerned with the optimal control of McKean-Vlasov equations, which has been knowing a surge of  interest since the emergence of the mean-field game theory,  a decade ago by J.M. Lasry and P.L Lions.  Such problem is originally motivated from large population stochastic control in mean-field interaction, and finds various applications in economy, finance, or social sciences for modelling motion of socially interacting individuals and herd behavior.  It is also relevant for dealing with intermittence questions arising typically in risk management.  


ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học

Khoa Toán - Cơ - Tin học có bề dày đào tạo về các ngành Toán học, Tin học và Toán Cơ. Các ngành đào tạo đang được tuyển sinh bao gồm: 

Khoa cũng phối hợp với Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG HN) đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Toán học

Đào tạo sau đại học

Các chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Khoa Toán - Cơ - Tin học bao gồm:

  • Cơ học vật rắn
  • Cơ học chất lỏng
  • Cơ sở toán học cho tin học
  • Đại số và lí thuyết số
  • Hình học - Tôpô
  • Khoa học dữ liệu (ngành mới từ năm học 2018-2019)
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Phương pháp toán sơ cấp
  • Toán giải tích
  • Toán ứng dụng