SEMINAR

Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz

Thời gian: T3, 31/05/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 409 T3
Người báo cáo: GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
Tên báo cáo: On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:

https://arxiv.org/abs/1409.1670

http://www.bourbaki.ens.fr/seminaires/2014/Prog_nov14.html 

http://arxiv.org/abs/1411.5557

 

 

Thông tin về Người giảng bài


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz

Thời gian: T5, 02/06/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 409 T3
Người báo cáo: GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
Tên báo cáo: On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:

https://arxiv.org/abs/1409.1670

http://www.bourbaki.ens.fr/seminaires/2014/Prog_nov14.html 

http://arxiv.org/abs/1411.5557

 

 

Thông tin về Người giảng bài


ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học

Năm học 2015-2016, Khoa đào tạo 938 sinh viên đại học, từ K57 tới K60.

Số sinh viên theo các ngành như sau:

 • Toán học: 210
 • Toán cơ: 117
 • Toán tin ứng dụng: 0
 • Máy tính và khoa học thông tin: 404
 • Cử nhân khoa học tài năng toán học: 51
 • Chương trình toán tiên tiến: 0
 • Chương trình toán sư phạm: 156

Số sinh viên theo khóa như sau:

 • K57: 179
 • K58: 252
 • K59: 292
 • K60: 215

Đào tạo sau đại học

Năm học 2015-2016, Khoa đào tạo 163 học viên cao học và 76 nghiên cứu sinh. Các chuyên ngành sau đại học gồm:

 • Cơ học vật rắn
 • Cơ học chất lỏng
 • Cơ sở toán học cho tin học
 • Đại số và lí thuyết số
 • Hình học - Tôpô
 • Phương pháp toán sơ cấp
 • Toán giải tích
 • Toán ứng dụng
 • Lý thuyết xác suất và  thống kê toán học