Yêu cầu luận văn Thạc sĩ

  • Đề tài luận văn trong chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu phải là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể. Nội dung luận văn trong chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu phải thể hiện đư­ợc các kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, ph­ương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng ph­ương pháp nghiên cứu và những kiến thức đ­ược trang bị trong quá trình học tập;
  • Đề tài luận văn trong chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành là một vấn đề, một nội dung cụ thể do yêu cầu của thực tiễn liên quan đến nội dung của chương trình đào tạo. Nội dung luận văn trong chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành phải thể hiện đư­ợc một phần kiến thức về lí thuyết, đặc biệt là vận dụng lí thuyết, phương pháp nghiên cứu và những kiến thức, kĩ năng đ­ược trang bị trong quá trình học tập để xử lí một vấn đề, một nội dung nghiên cứu cụ thể liên quan đến nội dung của chương trình đào tạo;
  • Đề tài luận văn phải do người hướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị đào tạo (hoặc khoa chuyên môn của trường thành viên) thông qua, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Đề tài luận văn phải được giao cho học viên ít nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn đào tạo;
  • Học viên cao học phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài luận văn trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 2 tháng sau khi nhận đề tài luận văn và báo cáo kết quả nghiên cứu ít nhất 1 lần trong thời gian thực hiện luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận văn;
  • Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải trích dẫn tường minh.