Những thay đổi trong quá trình đào tạo Tiến sĩ

  • Việc thay đổi đề tài luận án (mang ý nghĩa thay đổi hướng nghiên cứu) chỉ giải quyết khi có lí do chính đáng và phải được tiểu ban đánh giá đề cương do đơn vị đào tạo thành lập thông qua, thủ trưởng đơn vị đào tạo chấp thuận và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội. Thủ trưởng đơn vị đào tạo có thẩm quyền chấp nhận đề nghị của người hướng dẫn, chủ nhiệm bộ môn hoặc chủ nhiệm khoa thay đổi một phần tên đề tài, tên luận án nếu không thay đổi hướng nghiên cứu và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Việc bổ sung hoặc thay đổi cán bộ hướng dẫn chỉ thực hiện khi thật cần thiết và chậm nhất là một năm trước khi nghiên cứu sinh hết thời hạn đào tạo;
  • Nghiên cứu sinh được coi là hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn nếu đã bảo vệ thành công luận án trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án trong thời hạn 3 năm đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học. Nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh được phép kéo dài tối đa 2 năm nhưng phải có đơn đề nghị, được cán bộ hướng dẫn đồng ý, đơn vị đào tạo chấp thuận và phải đóng thêm học phí theo quy định của đơn vị đào tạo. Nếu sau thời hạn kéo dài tối đa, nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị buộc thôi học. 
  • Trong thời hạn 2 năm kể từ khi bị buộc thôi học, nghiên cứu sinh có thể trở lại đơn vị đào tạo để bảo vệ luận án nếu được cơ quan đề nghị, cán bộ hướng dẫn đồng ý và đơn vị đào tạo chấp thuận. Trong trường hợp này, nghiên cứu sinh phải đóng kinh phí đọc phản biện độc lập, kinh phí tổ chức các hội đồng đánh giá và chấm luận án;
  • Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội chậm nhất 1 tháng sau khi quyết định về việc điều chỉnh, thay đổi đề tài luận án; bổ sung hoặc thay đổi cán bộ hướng dẫn; cho phép thôi học; buộc thôi học và thông báo kết quả học tập của nghiên cứu sinh của đơn vị mình cho địa phương nơi người học có hộ khẩu thường trú (đối với những người đi học theo diện tự do) hoặc cơ quan công tác (đối với những người đi học theo diện được cơ quan cử) được biết.
  • Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, đang trong thời hạn học tập, đã hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ, có nguyện vọng thực hiện luận văn cùng hướng với đề tài nghiên cứu của luận án để nhận bằng thạc sĩ, được cán bộ hướng dẫn đồng ý, được cơ sở đào tạo chấp thuận, đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ đúng thời hạn thì được xem xét để cấp bằng thạc sĩ. Học viên phải đóng kinh phí hoàn thành luận văn và cấp bằng thạc sĩ theo số tín chỉ của chương trình đào tạo. Thời gian hoàn thành luận văn tính vào thời gian đào tạo nghiên cứu sinh.