Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu

Trưởng bộ môn: 

TS. Lê Hồng Phương

Các hướng nghiên cứu chính: 

Khoa học Dữ liệu
Trang web phòng thí nghiệm: liên kết