Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên

Mã đề tài:
101.01.48.09
Tiêu đề: Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2009
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Đặng Hùng Thắng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: