Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường

Mã đề tài:
101.02-2011.21
Tiêu đề: Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 6, 2012
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Dư Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: