Trần Kim Thanh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học GTVT TP HCM
Tên đề tài: 
Đặc trưng phân bố của tổng ngẫu nhiên các đại lượng ngẫu nhiên và tính ổn định của chúng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Đào Hữu Hồ, PGS. TS. Nguyễn Hữu Bảo
Năm bảo vệ: 
2000
Bậc đào tạo: