Phạm Thị Toan

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Giao thông vận tải
Tên đề tài: 
Nghiên cứu đặc trưng hiệu quả của vật liệu composite và ứng dụng tính toán tấm và vỏ
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Đào Huy Bích
Năm bảo vệ: 
2000
Bậc đào tạo: