Phạm Thị Thảo

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Kiến trúc
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Về phép biến đổi Fourier phân thức và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: