Phạm Thị Loan

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Cao đẳng Hải Dương
Tên đề tài: 
Nghiên cứu một số thuật toán xử lý tri thức trong cơ sở dữ liệu suy diễn
Tập thể hướng dẫn: 
PGS .TS. Bùi Thế Hồng, PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn
Năm bắt đầu: 
2014
Bậc đào tạo: