Phạm Thị Linh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Về một số hệ điều khiển rời rạc suy biến
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Lê Công Lợi, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: