Phạm Thị Hà Giang

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Kiến trúc
Tên đề tài: 
Các công thức vận tốc của sóng Rayleigh và sóng Stoneley
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Phạm Chí Vĩnh
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: