Phạm Thị Bạch Ngọc

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Tạp chí Toán học và tuổi trẻ
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn
Năm bảo vệ: 
2001
Bậc đào tạo: