Phạm Huy Thông

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trung Tâm tính toán Hiệu năng cao - Trường ĐHKHTN
Tên đề tài: 
Phát triển một số thuật toán phân cụm mờ trên tập mờ Viễn Cảnh và ứng dụng trong dự báo
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa,TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: