Nguyễn Thị Thanh Lan

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sài Gòn
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Phương trình vi – tích phân tự tham chiếu và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2010
Bậc đào tạo: