Nguyễn Thị Thủy

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Một số vấn đề về thông thoáng và chất lượng không khí trong môi trường ở và làm việc
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS Trần Văn Trản, TS. Bùi Thanh Tú
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: