Nguyễn Thị Nga

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Tính toán tấm và vỏ bằng vật liệu cơ tính biến thiên có gia cường
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS Đào Văn Dũng, PGS. TS Vũ Đỗ Long
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: