Nguyễn Thị Kiều

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Kiến trúc
Tên đề tài: 
Thuần nhất hóa các biên và biên phân chia có độ nhám cao
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Phạm Chí Vĩnh, TS. Đỗ Xuân Tùng
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: