Nguyễn Thị Hồng Minh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Khoa Sau đại học, ĐHQG HN
Tên đề tài: 
Một số thuật toán song song giải hệ phương trình vi phân trên siêu máy tính 
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Công
Năm bảo vệ: 
2001
Bậc đào tạo: