Nguyễn Như Hiếu

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Viện Cơ học, Viện HLKH&CNVN
Tên đề tài: 
Tiêu chuẩn đối ngẫu trong phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho hệ phi tuyến nhiều bậc tự do chịu kích động ngẫu nhiên
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh, PGS. TS. Ninh Quang Hải
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: