Nguyễn Mạnh Cường

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Hồng Đức
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số vấn đề về xấp xỉ và khôi phục hàm số bằng phương pháp tuyến tính và phi tuyến
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Đinh Dũng, TS. Mai Xuân Thảo
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: