Nguyễn Hồng Sơn

Tiếng Việt
Tên đề tài: 
Tính ổn định và ổn định bền vững của các phương trình vi – sai phân chịu nhiễu ngẫu nhiên
Tập thể hướng dẫn: 
TS. Đỗ Đức Thuận, PGS. TS. Phan Viết Thư
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: