Mai Nam Phong

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Giao thông vận tải
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Nghiên cứu tính chất nghiệm của một số dạng phương trình và hệ phương trình sai phân phi tuyến
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Vũ Văn Khương, PGS. TS. Đặng Đình Châu
Năm bắt đầu: 
2010
Bậc đào tạo: