La Trí Dũng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Phòng không - Không quân
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: