Lại Tiến Minh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Kiến trúc
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Biến đổi Fourier với hàm pha dạng đa thức và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Hữu Điển
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: