Lê Hồng Lan

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Giao thông vận tải
Tên đề tài: 
Một số vấn đề về lý thuyết định tính các phương trình vi phân và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Trần Văn Nhung
Năm bảo vệ: 
1999
Bậc đào tạo: