Đỗ Quang Chấn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Tên đề tài: 
Phân tích ổn định của vỏ tròn xoay FGM
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Đào Văn Dũng, PGS. TS. Vũ Đỗ Long
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: