Đặng Thùy Đông

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Tên đề tài: 
Phân tích sự vồng và sau vồng của vỏ cơ tính biến thiên có gia cường và nhiệt
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Đào Văn Dũng, PGS.TS.Vũ Đỗ Long
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: