Các công bố khoa học của Bộ môn Giải tích

2017

  1. Ngô QAnh. On the sub poly-harmonic property for solutions of (-Δ)^p u <0 in R^n. Comptes Rendus Mathématique. 2017;355(5):526–532. doi:10.1016/j.crma.2017.04.003.

2016

  1. Hayashimoto A, Ninh VThu. Infinitesimal CR automorphisms and stability groups of infinite-type models in $\mathbb C^2$. Kyoto Journal of Mathematics. 2016;Volume 56, Number 2 (2016), 441-464.
  2. Khanh TVu, Ninh VThu. Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in {$\Bbb{C}^n$}. Proc. Amer. Math. Soc. 2016;144:5197–5206. doi:10.1090/proc/13138.
  3. Ngô QAnh. Einstein constraint equations on Riemannian manifolds. Trong: Geometric Analysis Around Scalar Curvatures. Geometric Analysis Around Scalar Curvatures. World Scientific; 2016:119-210. doi:10.1142/9789813100558_0003.

2015

  1. Do DThai, Mai ADuc, Ninh VThu. On limit {B}rody curves in {$\Bbb C^n$} and {$(\Bbb C^*)^2$}. Kyushu J. Math. 2015;69:111–123. doi:10.2206/kyushujm.69.111.
  2. Ninh VThu. On the CR automorphism group of a certain hypersurface of infinite type in $\mathbb C^2$. Complex Var. Elliptic Equ. 60 (2015), pp. 977-991. 2015.
  3. Huy VN, Bang HH. Some extensions of the Kolmogorov-Stein inequality. Vietnam J. Math. 2015;43:173-179.
  4. Dung NThac, Khanh NNgoc. Gradient estimates of Hamilton–Souplet–Zhang type for a general heat equation on Riemannian manifolds. Archiv der Mathematik. 2015;105:479–490. doi:10.1007/s00013-015-0828-4.
  5. Tuan DA. Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev. Hanoi, Vietnam: NXB ĐHQG Hà Nội; 2015.
  6. Ngô QAnh, Zhang H. Prescribing Webster scalar curvature on CR manifolds of negative conformal invariants. J. Differential Equations. 2015;258:4443–4490. doi:10.1016/j.jde.2015.01.040.