Điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo Tiến sĩ, công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ

 1. Điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ
  • Nghiên cứu sinh được xét công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ nếu có đủ các điều kiện sau:
   1. Trong thời gian học tập của khóa học;
   2. Bảo vệ thành công luận án trước hội đồng chấm luận án và đạt yêu cầu thẩm định đối với các luận án thuộc diện thẩm định;
   3. Đã nộp bản luận án, tóm tắt luận án, kèm theo đĩa compact (CD) ghi toàn bộ nội dung luận án, tóm tắt luận án, giới thiệu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các bài báo đã công bố kèm theo phần mềm để đọc các nội dung đó (nếu cần) cho Thư viện Quốc gia và Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội để đưa vào cơ sở dữ liệu số hóa;
   4. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, nghiên cứu sinh không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Nghiên cứu sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng nhận điểm các học phần, chuyên đề đã hoàn thành trong chương trình đào tạo và được cấp các chứng chỉ theo các khối kiến thức đã hoàn thành. Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp chứng nhận điểm học phần, chuyên đề và các chứng chỉ khối kiến thức cho nghiên cứu sinh.
 2. Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ
  • Đơn vị đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh đã đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 55, Quy chế này trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án.
  • Việc quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ được tiến hành sau 3 tháng kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị. Hồ sơ này phải được lưu trữ lâu dài.
  • Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án trên cơ sở các hồ sơ chấm luận án (bao gồm hồ sơ của các luận án không phải thẩm định và hồ sơ của các luận án đã đạt yêu cầu thẩm định).
  • Bằng tiến sĩ có chữ kí của thủ trưởng đơn vị đào tạo và chữ kí của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được đóng dấu của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp bảng điểm học tập cho nghiên cứu sinh của đơn vị mình kèm theo bằng tiến sĩ đã được cấp. Bảng điểm học tập của nghiên cứu sinh bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phải ghi rõ tên chuyên ngành, tên học phần, số tín chỉ của học phần, điểm học phần, tổng số tín chỉ các học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá, tên đề tài luận án, kết quả chấm luận án và tập thể cán bộ hướng dẫn.
  • Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trao bằng tiến sĩ theo nghi lễ mỗi năm một lần cho tất cả các nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trong năm.