Điều kiện tốt nghiệp đào tạo chương trình đào tạo thạc sĩ, công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ

 1. Điều kiện tốt nghiệp đào tạo chương trình đào tạo thạc sĩ
  • Học viên được xét công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ nếu có đủ các điều kiện sau:
   • Trong thời gian học tập của khóa học;
   • Đạt yêu cầu bảo vệ thành công luận văn;
   • Đã nộp bản luận văn, tóm tắt luận văn, kèm theo đĩa compact (CD) ghi toàn bộ nội dung luận văn, tóm tắt luận văn, giới thiệu luận văn bằng tiếng Việt và tiếng Anh kèm theo phần mềm để đọc các nội dung đó (nếu cần) cho Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội để đưa vào cơ sở dữ liệu số hóa;
   • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, học viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng nhận điểm các học phần đã hoàn thành trong chương trình đào tạo và được cấp các chứng chỉ theo các khối kiến thức đã hoàn thành. Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp chứng nhận điểm học phần và chứng chỉ khối kiến thức cho học viên.
 2. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ
  • Đơn vị đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên đáp ứng các điều kiện trong 2 tháng kể từ ngày học viên bảo vệ luận văn.