Toán tử đạo hàm và toán tử tích phân trong không gian có trọng các hàm chỉnh hình

Mã đề tài: 
TN-15-01
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
12

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt