Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường

Mã đề tài: 
107.02-2013.02
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2014
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt