Hướng dẫn tạo dữ liệu bibtex

Để nhập dữ liệu công trình khoa học cho trang web của Khoa, tốt nhất người nhập dữ liệu sở hữu dữ liệu bibtex cho mỗi công trình, tạo bằng một trong 2 cách sau:

 • Tạo thủ công: tự nhập dữ liệu vào các trường dữ liệu của bibtex;
 • Tìm công trình khoa học trên một CSDL nào đó trên web cho phép xuất dữ liệu bibtex.

Mẫu cấu trúc dữ liệu bibtex, trong đó:

 • @article: bài báo tạp chí
 • @book: sách chuyên khảo
 • @booklet: sách lưu hành nội bộ (không có nhà xuất bản)
 • @conference: hội nghị
 • @inbook: chương trong sách chuyên khảo
 • @incollection: chương trong bộ sách
 • @manual: tài liệu hướng dẫn
 • @masterthesis: luận văn thạc sĩ
 • @misc: tài liệu không xếp vào các loại khác được
 • @phdthesis: luận án tiến sĩ
 • @proceedings: báo cáo trong kỉ yếu hội nghị
 • @unpublished: tài liệu chưa xuất bản

 

Tags: 
latex
bibtex