Tôpô Đại số và Lý thuyết Biểu diễn

Mã đề tài: 
101.04-2014.38
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt