Seminar Bộ môn Giải tích ngày 27/11/2015

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 27/11/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Báo cáo viên: TS. Vũ Việt Hùng (ĐH Tây Bắc).

Tên báo cáo: Ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình trong $C^n$.

Tóm tắt báo cáo: Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày vấn đề liên quan tới ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình, kết quả chính của chúng tôi là chứng minh mối quan hệ giữa thể tích tập mức và ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình nhiều biến. Cuối cùng, như một áp dụng, chúng tôi cho một phép chứng minh mới cho Giả thuyết ACC, bằng công cụ giải tích phức nhiều biến trong trường hợp số chiều không gian n=2. Để thực hiện mục đích đó, chúng tôi chứng minh một định nghĩa tương đương cho ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình, thông qua thể tích của tập mức và kết quả về diện tích của tập mức.