Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp

Mã đề tài: 
107.02-2015.09
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
05/2016
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt