Phương pháp hàm ứng suất để phân tích ổn định phi tuyến của kết cấu FGM có gân gia cường dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất

Mã đề tài: 
TN-15-03
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
12

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt