Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ

Mã đề tài: 
TN 17.01
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
07/2017
Số tháng thực hiện: 
12
Sản phẩm: 
01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Đánh giá: 
Tiếng Việt
Phân loại (nhóm A-B): 
A