Nghiên cứu xây dựng một công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản tiếng Việt

Mã đề tài: 
TN-14-04
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2014
Số tháng thực hiện: 
12

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt