Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt

Mã đề tài: 
TN-15-04
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
12

Thành viên trong khoa

Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt