Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới

Mã đề tài: 
QG.12.21
Ngày bắt đầu: 
04/2012
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt
Phân loại (nhóm A-B): 
B