Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein

Mã đề tài: 
QG.20.21
Ngày bắt đầu: 
01/2020
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Đánh giá: 
Tiếng Việt