Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên

Mã đề tài: 
101.02-2013.06
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2014
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt