Một số vấn đề liên quan đến giả thuyết hàm tử của Langlands

Mã đề tài: 
QG.19.06
Ngày bắt đầu: 
01/2019
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Thành viên không phải là cán bộ cơ hữu: 
CN. Nguyễn Thị Thu Hà
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt