Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên

Mã đề tài: 
TN-12-01
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2012
Số tháng thực hiện: 
12
Sản phẩm: 
01 Báo cáo Hội nghị trong nước

Thành viên trong khoa

Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Đánh giá: 
Tiếng Việt