Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số

Mã đề tài: 
101.02-2014.05
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt